ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto firmě Radka Šťastná, se sídlem V Předpolí 169, 277 11 Neratovice,  IČ 67902847 , fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (provozovna Aquacentrum Šutka – plavecká škola VODNÍK), tel. kontakt 606060717, e-mail: info@psvodnik.cz,  Zpracovatel a správce osobních údajů je tatáž firma, dále jen „Správce“, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození dítěte
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • telefonní kontakt
 • e-mailová adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zapsání dítěte do plaveckého kurzu, vedení písemné evidence docházky, telefonická a e-mailová komunikace se zákonnými zástupci výhradně o plaveckém kurzu (např. omluvenky, náhradní hodiny apod.)

Osobní údaje budou osobně předány subjektem údajů v písemné podobě a nebo zaslány elektronicky na e-mail: info@psvodnik.cz

3. Doba zpracování osobních údajů jsou:
Dva roky od udělení souhlasu. Data budou uchovávány v zaheslovaném počítači a v písemné podobě v uzamykatelné skříni.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

5. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o plaveckou výuku jeho syna/dcery, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem plavecké školy Vodník.

Dále beru na vědomí, že případná neomluvená hodina propadá bez náhrady.