PROVOZNÍ ŘÁDY

PROVOZNÍ ŘÁDY

PŠ VODNÍK

Platný pro účastníky kurzů a výuku o prázdninách

Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Osoby se zdravotním omezením (např. epilepsie, srdeční choroby apod.) se mohou zúčastnit výcviku pouze za doprovodu druhé osoby. Tuto skutečnost je klient povinen oznámit pracovníkům plavecké školy, kteří rozhodnou o zařazení do plaveckého výcviku.

Plaveckého výcviku se nemohou zúčastnit nemocné osoby s kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené či opilé. V případě nachlazení nebo s jinými příznaky nemoci jsou účastníci plaveckého kurzu povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

Každý klient plavecké školy je povinen dodržovat návštěvní řád Aquacentra Šutka a řídit se obecnými pravidly slušného chování a pořádku. V případě porušení pravidel tohoto provozního řádu jsou pracovníci plavecké školy oprávněni vykázat klienta z areálu.

Plavecká škola neručí za věci, peníze a jiné cennosti uložené v šatně či jinde na bazénu.

Do prostoru sprch, WC a bazénu je zakázáno nosit skleněné či jinak nebezpečné předměty, jídlo nebo žvýkačky.

Čip, který jste obdrželi na začátku kurzu je nastaven na celkem 1,45 hod (105 minut) od vstupu přes turnikety do odevzdání čipu. V případě překročení této doby bude na recepci účtován doplatek ve výši 1Kč za 1 minutu. 

Děti, které přebíráme v prostoru pokladen od rodičů, převezmeme 15 minut před zahájením lekce a následně je odvádíme do společné šatny ( chlapci a dívky zvlášť), dohlédne na převlečení, poté si je odvádíme na bazén k výuce. Děti starší nebo s doprovodem, se dostaví k výuce přímo na bazénu a hlásí se u instruktora. Děti, jejichž doprovod jde na bazén či jde plavat si NEBUDEME od doprovodu přebírat na pokladnách, dítě nám předáte až na 50m bazénu v prostoru východu na letní terasu. Zároveň na tomto místě vám dítě po výuce předáme. Nelze si přebírat dítě v průběhu výuky od jednotlivých trenérů. Důvodem je zejména bezpečnost dětí, jednotliví trenéři nemusí nutně znát totožnost rodičů či doprovodu dětí.

NENÍ V NAŠICH MOŽNOSTECH SI PŘEVZÍT DÍTĚ NA RECEPCI PŘI POZDNÍM PŘÍCHODU! Po dobu výuky nepoužíváme mobilní telefony.

Vstup na bazén je možný pouze po převlečení, osprchování bez plavek za použití mýdla, u menších dětí doporučujeme návštěvu WC. Doprovod, který bude plavat s veřejností si musí zakoupit vstup na pokladně.

Každá lekce začíná nástupem a prezentací. Okamžikem převzetí dětí a potvrzení účasti do záznamového listu přebírá plavecká škola zodpovědnost za bezpečnost a zdraví účastníků plaveckého výcviku. Tato odpovědnost končí závěrečným nástupem a předáním dětí doprovodu.

Rodiče nebo doprovod nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do výuky či jinak rozptylovat dítě.

Po ukončení lekce odvádí instruktoři děti, které jsme převzali na pokladně od doprovodu, zpět do sprch a do šaten, dohlédne na osušení a převlečení. Cca 10-15 minut po ukončení lekce předáváme děti zpět doprovodu. 

Zájemci mají v průběhu kurzu možnost se objednat do nových termínů kurzů ( zpravidla v posledním měsíci daného kurzu – rodiče dostanou písemně informace), pro stávající klienty garantujeme stejný den a hodinu kurzu.

Plavecká škola VODNÍK umožňuje svým klientům odplavat si náhradní hodiny za zameškané lekce např. z důvodu nemoci, dovolené, školy v přírodě apod. Pro výběr náhradních hodin platí následující pravidla:

  • Každý klient má za jedno pololetí nárok na 4 náhradní hodiny
  • Omluvy a náhradní lekce si rodiče účastníků zaznamenávají sami pomocí elektronického náhradového systému (dále jen AUKSYS).
  • před zahájením kurzu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje do Auksysu (přihlašovací jméno a heslo), které si v systému můžete následně  změnit. Dále vás systém vyzve k potvrzení obchodních podmínek (Provozního řádu)
  • Po přihlášení do Auksysu uvidíte pouze své dítě, ostatní účastníci jsou nedostupní. 
  • V kalendáři si můžete zaznamenávat omluvy či zadávat náhradní hodiny.
  • V případě dlouhodobého onemocnění budeme po vzájemné komunikaci postupovat individuálně.
  • Neomluvené hodiny nelze odečítat z kurzovného. 

Zaplacené kurzovné se nevrací.

MŠ a ZŠ

Platný pro základní a mateřské školy

Před zahájením plaveckého výcviku seznámí pedagogický doprovod žáky s tímto provozním řádem včetně bezpečnostních a hygienických zásad při výuce plavání.

Při první lekci předá pedagogický doprovod jmenný seznam žáků na ZÁZNAMOVÉM LISTU, kteří se zúčastní plavecké výuky.

Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou zdravotně způsobilé. Pokud mají žáci závažné zdravotní problémy, které dle vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie), musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce nebo osobní asistent. Tento doprovod zajišťuje škola, jejíž je účastník plaveckého výcviku žákem.

Pedagogický doprovod svým podpisem na docházkovém listu potvrdí seznámení žáků s tímto provozním řádem plavecké školy a organizačními pokyny.

Před každou hodinou plavání pedagogický dozor zkontroluje a vyřadí z výuky ty žáky, kteří jsou nezpůsobilí z důvodu příznaků nemoci (chřipka, angína, nachlazení apod.), žáky po nemoci nebo jinak neschopných zúčastnit se výuky. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit výuky, mohou být přítomni v areálu plaveckého bazénu, pouze však v doprovodu pedagogického dozoru nebo zákonného zástupce a ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.

Vhodný sportovní oděv (např. šortky, tričko, pantofle) musí mít i pedagogický doprovod.

Pedagogický doprovod vykonává dohled a odpovídá za žáky do chvíle, než si je převezmou instruktoři plavecké školy.

Při příchodu na recepci dostane pedagog klíče od společných šaten. Klíče od šatny má pedagog u sebe celou dobu pobytu, po ukončení výuky ho vrací zpět na recepci.

Před zahájením plavecké výuky pedagogický doprovod dohlédne na převlečení žáků, uložení věcí a obuvi. Každý žák si připraví plavky, plaveckou čepici, do igelitové tašky ručník a mýdlo. Dále dohlédne, aby každý žák šel před osprchováním na WC a na osprchování žáků bez plavek s použitím vlastního mýdla před zahájením výuky.

Je přísně zakázáno přinášet do areálu skleněné obaly (nápoje, šampony, tekuté mýdlo apod.)

Vyučovací hodina začíná a končí nástupem u bazénu, kde si pedagogický dozor a instruktoři plavecké školy žáky předají.

Pedagogický doprovod upozorní při nástupu instruktora plavecké školy na okolnosti, které by mohli negativně ovlivnit průběh výuky (např. hyperaktivní děti, disfunkční děti apod.)

Instruktoři plavecké školy zodpovídají za bezpečnost dětí , které se účastní plavecké výuky. Při odchodu žáků na WC, při nevolnosti nebo úrazu přebírá za žáka odpovědnost přítomný pedagogický dozor.

Výuka končí nástupem žáků u bazénu a předáním pedagogickému doprovodu.

Po skončení výuky zajistí pedagogický doprovod osprchování žáků, řádné osušení a odchod do šatny, kde se žáci obléknou.

 

Bezpečnostní a hygienické zásady pro žáky Plavecké školy Vodník

Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup bez pedagogického dozoru zakázán.

Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.

Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění. Choďte pomalu a opatrně!

Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.

Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce.

Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.

Vyučovací hodina začíná a končí nástupem žáků. Do vody jdou žáci pouze na přímý pokyn instruktora nařízeným způsobem.

Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky .

Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo je mu nevolno musí uvědomit svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit nebo ji jiným způsobem znečisťovat.

Plavecké pomůcky (destičky, plováky….) lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.

Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.

Žáci musí mít plavecké čepice s čitelně napsaným křestním jménem žáka (lihovým fixem). Důvodem je rozlišení žáků ve vodě.

Ti žáci, kteří nebudou mít možnost přinést si vlastní plaveckou čepici nabízíme možnost zakoupení za 70Kč.