Plavecká škola VODNÍK nabízí organizaci a realizaci plavecké výuky dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.- 3. tříd, předplaveckou výuku dětí mateřských škol a dále plaveckou výuku dětí a mládeže v rámci tělovýchovných aktivit základních a středních škol v nově otevřeném areálu AQUACENTRA ŠUTKA.

Výuka dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.- 3. tříd probíhá ve dvou po sobě následujících ročnících zejména v duchu následujících zákonů a vyhlášek MŠMT ČR.

 • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP.
 • MŠMT č.j. 32167 -04  z  31.1.2005 zajištění plavecké výuky na základních školách
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních- MŠMT č.j.   29159/200126 z 9.11.2001
 • Vyhláška č.48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní   docházky
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Informace MŠMT k výuce plavání žáků I. stupně ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy č.j.29248/96- 50
 • Zákon 455/90 Sb.o živnostenském podnikání

Co učíme děti v rámci plaveckého výcviku:

 • Cílem je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím a vytvoření návyku na bezpečné chování u vody.
 • U neplavců v I.etapě provádíme nácvik správného dýchání, splývání, orientace ve vodě, nacvičujeme plavecký styl prsa a doplňkově dle schopností styl kraul nebo znak a to formou prvkového plavání s pomocí plaveckých pomůcek.
 • U poloplavců v I. etapě odstraňujeme chybné plavecké pohyby, procvičujeme správné dýchání, seznamujeme děti s dalšími plaveckými způsoby s cílem uplavat úsek min. 25 m jedním plaveckým způsobem. Ve II. etapě procvičujeme již dříve získané znalosti a zvládnutí dvou plaveckých způsobů s cílem uplavat min. 50 m.
 • U plavců v I. etapě odstraňujeme chybné plavecké stereotypy s důrazem na účelné vynakládání sil u plaveckého způsobu prsa, kraul a znak a další rozvoj plavecké vytrvalosti, zvládnutí úseku 100 m jedním a 25 m druhým plaveckým způsobem. Ve II. etapě rozvíjíme plaveckou vytrvalost, zvládnutí úseku 200 m jedním a 50 m druhým plaveckým způsobem.

Výuku provádí kvalifikovaní instruktoři s mnohaletými zkušenostmi za pomocí moderních výukových metod a plaveckých pomůcek.

Provozní řád:

Je v dispozici ZDE.